💡 Công suất: 320,40 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 07 - 2020