💡 Công suất: 999,47 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 04 - 2020