💡 Công suất: 399,2 kWp

🧰 Tấm pin: AE Solar
🧰 Inverter: Kaco Siemens

📡 Ngày vận hành: tháng 12 - 2020