💡 Công suất: 1.653,64 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 05 - 2020