💡 Công suất: 872,04 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 05 - 2020