💡 Công suất: 1212,17 kWp

📡 Ngày vận hành: tháng 06 - 2020